Polityka prywatności

JB IT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 6, zwana dalej Administratorem, szanuje prywatność użytkowników odwiedzających jej stronę internetową i dokłada wszelkiej staranności, aby każdy kto pragnie odwiedzić tę witrynę, dokładnie wiedział, jak może chronić tę prywatność. Dlatego przed skorzystaniem z serwisu www.jbitgroup.pl zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z naszą Polityką Prywatności w tym zakresie.

Korzystając już z serwisu www.jbitgroup.pl akceptuje Pan/Pani zasady niniejszej Polityki Prywatności.

  • Metody zbierania danych

Dane zbierane są w podstawowych zakresach:

W ramach automatycznego przetwarzania i plików cookies i są to dane dotyczące wizyty.

Dla Państwa wygody serwis Administratora używa plików cookies w celu dostosowania go do potrzeb użytkowników, zapewnienia prawidłowości jego funkcjonowania.

Serwis Administratora stosuje pliki cookies funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język).

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe.

Brak zmiany tych ustawień będzie uznany za akceptację dla stosowania plików typu cookies.


*Kompleksowy obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) – polityka prywatności JB IT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – dla Kontrahentów, Klientów, osób ich reprezentujących, osób wskazanych do kontaktu, innych osób trzecich – jest dostępny pod adresem: http://jbitgroup.pl/polityka-prywatnosci/Polityka Prywatności – obowiązek informacyjny z RODO


Celem niniejszej Polityki jest przekazanie informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych
Kontrahentów, Klientów Administratora, będących osobami fizycznymi, w tym również prowadzącymi
działalność gospodarczą oraz osób ich reprezentujących, wskazanych do kontaktu, innych osób
trzecich, a w szczególności w związku z chęcią nawiązania współpracy lub wykonaniem umów łączących
Administratora z Kontrahentami, Klientami.


Ogólna klauzula informacyjna


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanym RODO − informujemy, że:


I. Administrator Danych Osobowych


Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JB IT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-231),
przy ul. Bociana 6, Nip: 9452223631, Regon: 381902530,

Dane kontaktowe Administratora:
JB IT Sp. z o.o.
ul. Bociana 6,
31-231 Kraków
e-mail: pomoc@jbitgroup.pl

Administrator powołał IOD (p. Elżbietę Kruk), z IOD można się kontaktować w przypadku jakichkolwiek
zagadnień dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych i praw przysługujących Panu/Pani
na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe IOD, adres e-mail:
inspektor@jbitgroup.pl.


II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych


JB IT Sp. z o.o. jest w spółką, która zajmuje się świadczeniem usług informatycznych o szerokim
spektrum różnorodności, w tym:

– przeprowadzaniem audytów IT, dokonywaniem przeglądów zasobów IT wraz z analizą i oceną
potencjalnych zagrożeń i rekomendowaniem rozwiązań co do adekwatnego oprogramowania, sprzętu
i zapewnienia bezpieczeństwa informacji,

– zarządzaniem środowiskiem IT, systemami serwerowymi, sieciami komputerowymi,

– podstawową obsługą użytkowników w Firmach.
Przetwarzając Pana/Pani dane osobowe w celach wyżej opisanych, dotyczących prowadzonej
działalności Administrator może powołać się na jedną lub więcej z poniższych podstaw prawnych,
zależnie od okoliczności, ww.:

a) dla podjęcia odpowiednich działań na żądanie Pana/Pani, przed zawarciem umowy i w związku z
realizacją umowy – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO,

b) dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – na podstawie art. 6 ust 1 lit.
RODO,

c) dla prawnie uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego ułatwienia współpracy,
marketingu bezpośredniego bądź ustalenia, dochodzenia, czy obrony roszczeń – na podstawie art. 6
ust 1 lit. f) RODO

d) dla celów prowadzenia komunikacji, marketingu za pomocą narzędzi teleinformatycznych (e-mail,
telefon, strona www) w związku z przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną – na podstawie
art. 6 ust 1 lit. a) RODO.


III. Okres przechowywania danych


1. Administrator może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w czasie dążenia do zawarcia umowy lub
niezbędnym do zrealizowania umowy, czy rozpatrzenia Pana/Pani wniosku, sprawy oraz będzie
przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa na cele
obligatoryjne min.: związane z archiwizacją, z tytułu wymogów ustawy o rachunkowości, ordynacji
podatkowej (5 lat), a także przez czas określony dla ustalenia, obrony, czy rozstrzygania ewentualnych,
wzajemnych roszczeń (w zależności od ich charakteru i podstawy prawnej).

2. Administrator może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe na podstawie odrębnej zgody w celach
np.: marketingowych, świadczenia usług drogą elektroniczną – do momentu wycofania przez
Pana/Panią zgody na takie przetwarzanie (wycofanie zgody nastąpić może na adres:
pomoc@jbitgroup.pl lub inspektor@jbitgroup.pl).


IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.


Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do
zawarcia i realizacji umów z Administratorem. W sytuacji podania danych na podstawie zgody np.: w
celach marketingu, świadczenia usług drogą elektroniczną – zgoda może być w każdym momencie
wycofana (wycofanie zgody nastąpić może na adres: pomoc@jbitgroup.pl lub inspektor@jbitgroup.pl).
W razie braku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach ww. Pana/Pani dane nie będą
przetwarzane w tym zakresie.


V. Odbiorcy danych:


Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie:

• Podmiotom współpracującym, w tym dostawcom szczególnych usług technicznych i organizacyjnych
dla Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym, ale wyłącznie w ramach upoważnień
lub powierzeń (w szczególności dostawcom narzędzi teleinformatycznych, usług prawnych, usług IOD,
usług audytu finansowego, innych);

• podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


VI. Prawa osób, których dane dotyczą:


Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do swoich danych;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach uzasadnionych);

d) prawo do przenoszenia danych (w przypadkach uzasadnionych);

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na mocy art. 6 ust 1 lit a) – (zgoda)
lub art. 6 ust 1 lit f) – (prawnie uzasadniony interes Administratora);

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO (PUODO).
W zakresie w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody – art. 6 ust 1 lit a) RODO może
Pan/Pani dodatkowo skorzystać z:

g) prawa do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem (wycofanie zgody nastąpić może na adres:
pomoc@jbitgroup.pl lub inspektor@jbitgroup.pl).


VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji


Nie podlega Pan/Pani decyzjom zautomatyzowanym (bez udziału człowieka). Pana/Pani dane osobowe
nie będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody.


VIII. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:


Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein),
ale w przypadku kontaktowania się przez Pana/Panią z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej,
innych środków komunikacji – dla których serwery znajdują się w krajach trzecich – istnieje ryzyko
przetwarzania danych osobowych bez zachowania wymogów o poziomie bezpieczeństwa wg RODO.
Niniejszym Administrator proponuje każdorazowe zweryfikowanie przez Pana/Panią procedur i
polityki prywatności usługodawców zewnętrznych, a wybranych przez Pana/Panią – pośredniczących
w komunikacji z nami.


IX. Minimalizacja zakresu danych osobowych:


Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki i działania, aby upewnić się, że zakres danych
osobowych, które przetwarza, jest bezpieczny i adekwatny do celów realizowanych, a wskazanych
w niniejszej Polityce.

Niniejsza Polityka może podlegać zmianom i aktualizacji, aby uwzględniać na bieżąco praktyki związane
z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora oraz modyfikacje powszechnie
obowiązujących przepisów prawa